Algemeen

Inschrijven

Op dit moment hebben we geen plek meer voor nieuwe aanmeldingen voor de groepen 1 t/m 7. Voor aanmeldingen voor kinderen in geboortejaar 2019, 2020 en 2021 geldt een aannamestop. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Inschrijven Een keuze maken voor een school is een hele belangrijke keuze voor uw zoon of dochter. Wordt er op de manier lesgegeven zoals wij dat verwachten, spreekt de sfeer me aan, zijn er ook andere activiteiten dan alleen maar leren, hoe staat het met de resultaten, gaan de vriendjes en vriendinnetjes hier ook naar school? Allemaal onderwerpen waar u over nadenkt i.v.m. de schoolkeuze.   Zit er al een zoon of doc​hter op school? Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing, maar moeten wel apart worden aangemeld.    Aanname procedure De Handreiking        Eerste contact met school  U neemt contact op met school door bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in te vullen, of telefonisch contact op te nemen.    Interesselijst  Uw kind wordt geplaatst op onze interesselijst, dit geld niet als aanmelding noch als inschrijving maar is puur ter kennisgeving van interesse in onze school. Per leerjaar zijn wij voor het aantal leerlingen dat wij kunnen aannemen, aan de beschikbare ruimte op school gebonden. Om deze reden werken wij met een interesselijst. Op basis van een aantal voorwaarden wordt de plek op deze lijst bepaald (o.a.: broertje/zusje, adres, bekend bij Spilpartner) Echter, hier kunnen nog geen rechten aan worden ontleend. Pas wanneer uw kind 3 jaar is, zullen wij gaan onderzoeken of de kinderen op de lijst toegelaten kunnen worden.    Aanmelding  Hiervoor moet uw kind minimaal 3 jaar oud zijn. Wanneer uw kind 3 jaar is, ontvangt u van ons een aanmeldformulier per mail. U meldt zelf uw kind zo mogelijk uiterlijk 10 weken voor de vierde verjaardag aan. Aanmelding gebeurt doordat u een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier inlevert bij de school. De school vult de datum op het formulier in. Dat is de officiële aanmelddatum.     Toelatingsonderzoek  De school onderzoekt of uw kind kan worden toegelaten. Dit toelatingsonderzoek moet binnen 6 weken na de aanmelddatum zijn afgerond. Bij uitzondering kan de beslissingstermijn met maximaal 4 weken worden verlengd. U wordt zo nodig schriftelijk geïnformeerd over een eventuele verlenging en wanneer u het besluit kunt verwachten. De directeur beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft om het onderwijs goed te doorlopen. U wordt verzocht op het aanmeldformulier aan te geven of u dit vermoedt. (stoornissen, handicaps of beperkingen in de onderwijsparticipatie).     Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en heeft u op het aanmeldformulier aangegeven dat de school de eerste school van aanmelding is, dan heeft de school zorgplicht.     De zorgplicht geldt niet als er geen plaatsruimte is of als de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven!  Op de website kunt u zien voor welke groepen geen plek meer hebben. Per geboortejaar schrijven wij 28 kinderen in, wanneer dit aantal bereikt is zullen we dit ook op de website zetten.  Om te onderzoeken welke ondersteuningsbehoeften het kind heeft, gebruikt de school primair informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van bijvoorbeeld het kinderdagverblijf als het voor het eerst naar school gaat. Als het kind van een andere school afkomt, wordt het onderwijskundig rapport van de toeleverende school betrokken bij het onderzoek. Behoeft deze leerling extra ondersteuning, dan zoekt de school in samenwerking met de toeleverende school naar een passende onderwijsplek.      Toelating  De school stuurt een toelatingsbrief met inschrijfformulier naar de ouders met de mededeling dat hun kind kan worden geplaatst op de dag dat het kind vier jaar wordt of (als het kind ouder is) op de aanvangsdatum in de brief.    Nog geen besluit  Als het kind niet op een andere school staat ingeschreven en de school heeft na 10 weken nog niet besloten of het kind kan worden toegelaten, dan wordt het kind tijdelijk geplaatst en ingeschreven op de school van aanmelding.    Geen toelating  De school informeert de ouders schriftelijk onderbouwd dat het kind op de school niet toelaatbaar is. Dit besluit wordt pas genomen nadat de school in overleg met de ouders voor een passende onderwijsplek (toelating) heeft gezorgd op een reguliere basisschool, bij voorkeur in de wijk, of op een S(B)O-school. In het laatste geval vraagt de school de toelaatbaarheidsverklaring aan. Als het kind niet op een andere school staat ingeschreven, wordt het tijdelijk geplaatst en ingeschreven.  Ouders kunnen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het toelatingsbesluit van de school. Vanaf de eerste dag na die 6 weken volgt binnen 4 weken een besluit.    Inschrijving  Ouders leveren het ondertekende inschrijfformulier in bij de school. Daarmee geven zij aan gebruik te willen maken van het toelatingsbesluit. Daarna is het kind officieel ingeschreven.    Plaatsing  Het kind volgt het onderwijs op school  Voor- en naschoolse opvang Bij ons in het gebouw is ook kinderdagverblijf Billies gevestigd. Mocht u interesse hebben in informatie over deze opvang kunt u met hen een individuele afspraak maken: Billies kinderdagverblijf  

MR

De MR is de medezeggenschapsraad van onze school. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In deze gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar. Het resultaat is vaak een vorm van consensus. De directie blijkt steeds in staat vorm te geven aan hetgeen in de MR naar voren is gebracht. Daardoor hebben we op onze school een goed functionerende MR.   Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMO]. Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie) De MR heeft recht op overleg met de directie en ze kan zelf onderwerpen aandragen, die ze met hen wil bespreken. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. (artikelen 10 t/m 14 WMO) .  Onze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarnaast is altijd de directeur aanwezig. We vergaderen 6 á 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. (jaarplanning, agenda en notulen zijn voor ouders en medewerkers inzichtelijk via de Handreiking app) Een van de  MR leden vertegenwoordigt onze school bij de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een huishoudelijk reglement samengesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven.  Dit zijn onze MR leden:    Inga Mijn naam is Inga en ik ben sinds 2018 werkzaam op de Handreiking. In 2011 heb ik de overstap gemaakt van de politie naar het onderwijs; een beslissing waar ik nog geen dag spijt van heb gehad! Ik woon samen met mijn man en 2 tienerdochters in het centrum van Eindhoven. In mijn vrije tijd hou ik van dansen, yoga, lezen en duiken en zit ik in het dagelijks bestuur van de duikvereniging. Naast MR-lid ben ik ook lid van de Algemene Onderwijs Bond, van het Lerarencollectief en van de GMR van SKPO. Ik denk graag mee over ontwikkelingen binnen de school en binnen de stichting en vind het belangrijk dat hierbij de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd. Voor vragen: loop gerust binnen, bel me of stuur een mail. Ik ben op dinsdag tot en met vrijdag aanwezig op school   Cindy Mijn naam is Cindy en ik ben nu 4 jaar werkzaam op de Handreiking. Ik kan echt al mijn energie kwijt als leerkracht en geniet er elke dag van. Ik woon samen met mijn vriend in Nuenen. In mijn vrije tijd hou ik van volleyballen. Dit doe ik dan ook 2-3 keer per week. In de vakanties geniet ik ervan om op wintersport te gaan of in de zomer lekker te wandelen en klimmen. Vorig jaar heb ik bij de MR gezeten tijdens de verlof van Lotte, en dit jaar sluit ik als voltallig lid aan nadat Sanne er mee gestopt is. Ik vind het heel leuk om mee te denken over de ontwikkeling binnen de school. En op deze manier ervoor te zorgen dat de belangen van iedereen behartigd worden. Mocht je vragen hebben loop gerust binnen of mail me. Ik ben alle dagen aanwezig in groep 8.   Lotte Ik ben Lotte en ben nu 12 jaar werkzaam op basisschool de Handreiking. Afgelopen jaren ben ik vooral een gezicht in de bovenbouw geweest. In het onderwijs ben ik graag bezig met wat er in kinderen omgaat en hoe ik hen verder kan helpen en ontwikkelen. Daarnaast kan ik ook mijn creativiteit goed kwijt in het onderwijs!   Ik vind het heel fijn om mee te denken over de koers die onze school vaart en beleef ook veel plezier aan deze rol. Dat maakt ook dat ik weer graag een plek in neem binnen de MR.  Dit jaar zal ik 3 dagen in de week te vinden zijn in groep 6.  Voor vragen, loop gerust binnen.    ​Laura Mijn naam is Laura, moeder van Joos en Tobin. Ik vind het leuk en belangrijk om via de MR, maar ook op andere manieren, mijn betrokkenheid te hebben bij de Handreiking. Via mijn werk in de jeugdzorg ben ik vaak zijdelings betrokken bij het onderwijs. Het is fijn om de school nu ook vanuit de beleidskant te mogen zien en deze ervaringen met elkaar te verbinden.    Danielle  Ik ben Danielle, moeder van Mats die in groep 7 zit. De afgelopen 3 jaar ben ik lid van de Medezeggenschapsraad. Ik vind het fijn om bij te dragen aan de besluitvorming en ontwikkeling van onze school. Naast mijn betrokkenheid als ouder van Mats, wil ik jullie ook informeren over mijn professionele achtergrond. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als uitvaartverzorger. Ik kijk er naar uit om samen met jullie de komende periode op een informele en constructieve wijze te blijven werken aan het welzijn van De Handreiking. Mochten jullie vragen hebben of ergens over willen sparren, sta ik altijd open voor een gesprek.   Asma  Graag stel ik mezelf aan u voor: mijn naam is Asma Dahmani en samen met mijn man Hicham zijn wij de ouders van Mohamed (groep 4), Jenna (groep 2a) en Amira. Met ruim 14 jaar ervaring in de kinderopvangbranche, waarvan een groot deel als manager, heb ik een brede kennis opgedaan op het gebied van kind ontwikkeling en het werken met beleid. Ik wil u graag laten weten dat ik met veel enthousiasme deel zal nemen als lid van de medezeggenschapsraad. Samen met u allen en het schoolteam zal ik mij inzetten voor het creëren van de beste onderwijsomgeving voor alle kinderen op school.    Lars   

Missie

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren een onderwijssysteem met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle religies. Alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers zijn welkom op onze school, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.     Het is ons doel om het beste uit elk kind te halen en de kinderen cognitief en sociaal zo te helpen ontwikkelen, dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.     We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen die tussen kinderen bestaan en open te staan voor de eigenheid van ieder individu. We streven een gedegen verstandelijke ontwikkeling na op het gebied van taal en rekenen, maar ook brede creatieve, lichamelijke, sociale en emotionele vorming vinden we belangrijk.     Daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle wereldburgers. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en dat ze zelfstandig kunnen werken en leren. Tevens hechten we veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid. We willen dat kinderen bewust zijn van wat er in de wereld aan de hand is en welke rol zij daarin kunnen spelen.     Onze slogan is: "Waar samen leren en plezier maken hand in hand gaan". We hechten veel waarde aan een prettig leef- en werkklimaat. Een sfeer waarin alle betrokkenen, maar vooral de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het motto in elke klas is “Wij hebben het fijn samen”. Vanuit deze gedachte wordt met de kinderen gesproken over de juiste manier van omgaan met elkaar. Onze kernwaarden: Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen    Dit zien we als onze maatschappelijke basisopdracht. We geven elke leerling alle kansen om zich te ontwikkelen met behulp van zijn/haar talenten en mogelijkheden. We gaan hierbij uit van het geven van een goede cognitieve basis, het hebben van hoge verwachtingen en aandacht voor de brede ontwikkeling. We willen het beste halen uit elk kind.  Wereldburgerschap    Leerlingen, ouders, collega's, allemaal zijn we wereldburgers. Iedereen is welkom. We hebben oog voor de kracht van diversiteit en hebben aandacht voor het verbreden van het perspectief, respect en nieuwsgierigheid.  Duurzaamheid    Duurzaamheid is een vanzelfsprekend, terugkerend item in ons denken. We leren kinderen dat het belangrijk is om hierover na te denken en je verantwoordelijkheid hierin te nemen. We onderscheiden het zorgen voor elkaar en het zorg hebben voor de omgeving en de wereld om ons heen.   Uitdagend en innovatief onderwijs  Hierbij gaan we uit van het belang van het vergroten van het eigenaarschap van onze leerlingen en zorgen we voor een schoolorganisatie en -structuur die is afgestemd op uitdagend onderwijs voor alle kinderen.  

Voor nieuwe ouders

Welkom!  De Handreiking is een knusse school waar wij veel waarde hechten aan een  prettig leef en werkklimaat. Ons motto is dan ook niet voor niets  'Wij hebben het fijn samen'!   We gaan daarmee voor een sfeer waarin alle betrokkenen, met name de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.  Samen leren en plezier maken gaat bij ons hand in hand.   Op de Handreiking willen we een klimaat bieden, waarin niet alleen de ontwikkeling van de individuele leerling tot zijn/haar recht komt, maar ook die van de groep waarvan het deel uitmaakt. De vakken rekenen, taal en lezen worden zoveel mogelijk in de grote groep gestart, waarna de leerlingen in kleine groepjes of individueel tot verwerking van de stof zullen overgaan. Hierbij maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en stimuleren we samenwerken. We geven betekenis aan ons onderwijs door het werken aan thema’s, waarmee we de betrokkenheid en het leerplezier vergroten. De 21e -eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, probleemoplossend vermogen en zelfregulering, spelen hierbij een grote rol. We doen een beroep op de executieve functies zoals zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid.  Via de onderstaande links vindt u belangrijke informatie voor wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven op onze basisschool. Zoals het formulier om een afspraak te maken voor een kennismaking, onze  werkwijze in de onderbouw, de schooltijden en een verwijzing naar de schoolgids en het schoolplan.    kennismaken en inschrijven  schooltijden  betekenisvol leren in de onderbouw  meer lezen 

Schooltijden

Op De Handreiking werken we met een continurooster. De kinderen eten rond het middaguur in de klas samen met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen naar de speelpleinen waar permanent wordt gesurveilleerd door ouders en personeel. We maken een verdeling van de groepen die buitenspelen en eten, zodat de kinderen voldoende ruimte hebben om tot fijn spelen te komen. Ouders die op vaste basis bij helpen, ontvangen hiervoor een vergoeding. Onze schooltijden: Maandag 8:30 – 14:45 uur Dinsdag 8:30 – 14:45 uur Woensdag 8:30 – 12:00 uur Donderdag 8:30 – 14:45 uur Vrijdag 8:30 – 14:45 uur ’s Ochtends gaan de schooldeuren om 8.20 uur open. De ouders brengen de kinderen naar het schoolplein. Deze 10 minuten zijn bedoeld als inlooptijd voor de leerlingen en de leerkrachten. Ouders mogen mee naar binnen  Heeft u een vraag of wilt u iets vertellen aan de leerkracht dan vragen we u een afspraak te maken na schooltijd, dan heeft de leerkracht alle ruimte en aandacht voor wat u wilt bespreken. De groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks pauze van 10:15 tot 10:30 uur. Na schooltijd worden de leerlingen uit de kleutergroepen door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. U mag buiten het hek op uw kind(eren) wachten, de andere groepen komen zelfstandig naar buiten. Onze school vormt samen met kinderdagverblijf Billies Spilcentrum Verona. Dit betekent dat wij onze kinderen opvang bieden in de school vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur. Daarnaast zijn er diverse organisaties die naschoolse opvang verzorgen. Zij verzorgen het vervoer en de opvang van de leerlingen op locatie. De school heeft afspraken gemaakt ten aanzien van het vervoer en het ophalen van de kinderen.  Let op, in coronatijd zijn een aantal van de bovenstaande afspraken aangepast, houdt u voor de actuele berichtgeving daarover de app in de gaten!

Betekenisvol leren in de onderbouw

In de kleutergroepen werken we vanuit de grondslag van ontwikkelingsgericht onderwijs aan de principes van basisontwikkeling. Eén van de principes is dat kinderen betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten nodig hebben om tot ontwikkeling te komen en te leren. De leerkracht bemiddelt hierbij, zoekt naar aanbod dat voor de kinderen interessant en van betekenis is en bevordert een goede ontwikkeling van de kinderen.   Binnen basisontwikkeling staan drie B’s centraal:   • Betrokkenheid: nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, inbreng hebben, ideetjes bedenken, ergens helemaal in op gaan;   • Bedoeling (van de leerkracht): spel, constructie, gesprek en kring, rekenen en lees/schrijf-activiteiten, differentiëren;   • Betekenisvol leren (voor het kind): dichtbij de belevingswereld, nadoen van de echte wereld, handelingsgericht, rollenspel.   Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen is verweven in een thema. We maken de thema's zo betekenisvol mogelijk door onderwerpen te kiezen die de kinderen herkennen uit hun eigen belevingswereld. Bij elk thema wordt een verhaal bedacht, dat als rode draad door het thema loopt. Meestal komt er in dit themaverhaal een probleem naar voren waar we samen met de kinderen een oplossing voor gaan zoeken. Alle activiteiten die in dit thema aan bod komen staan in relatie met de rode draad van het verhaal. Elk thema kent een opening en een afsluiting en gedurende het thema wordt de praktijk in de school gehaald of zoeken we deze op. 

Cookie instellingen