Inschrijven

Op dit moment hebben we geen plek meer voor nieuwe aanmeldingen voor de groepen 1 t/m 7. Voor aanmeldingen voor kinderen in geboortejaar 2019, 2020 en 2021 geldt een aannamestop. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

Inschrijven
Een keuze maken voor een school is een hele belangrijke keuze voor uw zoon of dochter. Wordt er op de manier lesgegeven zoals wij dat verwachten, spreekt de sfeer me aan, zijn er ook andere activiteiten dan alleen maar leren, hoe staat het met de resultaten, gaan de vriendjes en vriendinnetjes hier ook naar school? Allemaal onderwerpen waar u over nadenkt i.v.m. de schoolkeuze.
 
Zit er al een zoon of doc​hter op school? Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing, maar moeten wel apart worden aangemeld. 
 

Aanname procedure De Handreiking 

 

 

 

Eerste contact met school 
U neemt contact op met school door bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in te vullen, of telefonisch contact op te nemen. 

 

Interesselijst 

Uw kind wordt geplaatst op onze interesselijst, dit geld niet als aanmelding noch als inschrijving maar is puur ter kennisgeving van interesse in onze school. Per leerjaar zijn wij voor het aantal leerlingen dat wij kunnen aannemen, aan de beschikbare ruimte op school gebonden. Om deze reden werken wij met een interesselijst. Op basis van een aantal voorwaarden wordt de plek op deze lijst bepaald (o.a.: broertje/zusje, adres, bekend bij Spilpartner) Echter, hier kunnen nog geen rechten aan worden ontleend. Pas wanneer uw kind 3 jaar is, zullen wij gaan onderzoeken of de kinderen op de lijst toegelaten kunnen worden. 

 

Aanmelding 

Hiervoor moet uw kind minimaal 3 jaar oud zijn. Wanneer uw kind 3 jaar is, ontvangt u van ons een aanmeldformulier per mail. U meldt zelf uw kind zo mogelijk uiterlijk 10 weken voor de vierde verjaardag aan. Aanmelding gebeurt doordat u een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier inlevert bij de school. De school vult de datum op het formulier in. Dat is de officiële aanmelddatum.  

 

Toelatingsonderzoek 

De school onderzoekt of uw kind kan worden toegelaten. Dit toelatingsonderzoek moet binnen 6 weken na de aanmelddatum zijn afgerond. Bij uitzondering kan de beslissingstermijn met maximaal 4 weken worden verlengd. U wordt zo nodig schriftelijk geïnformeerd over een eventuele verlenging en wanneer u het besluit kunt verwachten. De directeur beoordeelt of het een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft om het onderwijs goed te doorlopen. U wordt verzocht op het aanmeldformulier aan te geven of u dit vermoedt. (stoornissen, handicaps of beperkingen in de onderwijsparticipatie).  

 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en heeft u op het aanmeldformulier aangegeven dat de school de eerste school van aanmelding is, dan heeft de school zorgplicht 

 

De zorgplicht geldt niet als er geen plaatsruimte is of als de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven! 

Op de website kunt u zien voor welke groepen geen plek meer hebben. Per geboortejaar schrijven wij 28 kinderen in, wanneer dit aantal bereikt is zullen we dit ook op de website zetten. 

Om te onderzoeken welke ondersteuningsbehoeften het kind heeft, gebruikt de school primair informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van bijvoorbeeld het kinderdagverblijf als het voor het eerst naar school gaat. Als het kind van een andere school afkomt, wordt het onderwijskundig rapport van de toeleverende school betrokken bij het onderzoek. Behoeft deze leerling extra ondersteuning, dan zoekt de school in samenwerking met de toeleverende school naar een passende onderwijsplek. 

 

 

Toelating 

De school stuurt een toelatingsbrief met inschrijfformulier naar de ouders met de mededeling dat hun kind kan worden geplaatst op de dag dat het kind vier jaar wordt of (als het kind ouder is) op de aanvangsdatum in de brief. 

 

Nog geen besluit 

Als het kind niet op een andere school staat ingeschreven en de school heeft na 10 weken nog niet besloten of het kind kan worden toegelaten, dan wordt het kind tijdelijk geplaatst en ingeschreven op de school van aanmelding. 

 

Geen toelating 

De school informeert de ouders schriftelijk onderbouwd dat het kind op de school niet toelaatbaar is. Dit besluit wordt pas genomen nadat de school in overleg met de ouders voor een passende onderwijsplek (toelating) heeft gezorgd op een reguliere basisschool, bij voorkeur in de wijk, of op een S(B)O-school. In het laatste geval vraagt de school de toelaatbaarheidsverklaring aan. Als het kind niet op een andere school staat ingeschreven, wordt het tijdelijk geplaatst en ingeschreven. 

Ouders kunnen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het toelatingsbesluit van de school. Vanaf de eerste dag na die 6 weken volgt binnen 4 weken een besluit. 

 

Inschrijving 

Ouders leveren het ondertekende inschrijfformulier in bij de school. Daarmee geven zij aan gebruik te willen maken van het toelatingsbesluit. Daarna is het kind officieel ingeschreven. 

 

Plaatsing 

Het kind volgt het onderwijs op school 

Voor- en naschoolse opvang

Bij ons in het gebouw is ook kinderdagverblijf Billies gevestigd. Mocht u interesse hebben in informatie over deze opvang kunt u met hen een individuele afspraak maken:

Billies kinderdagverblijf
 

verzoek tot contact

Cookie instellingen