Missie

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren een onderwijssysteem met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle religies. Alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers zijn welkom op onze school, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.  
 
Het is ons doel om het beste uit elk kind te halen en de kinderen cognitief en sociaal zo te helpen ontwikkelen, dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.  
 
We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen die tussen kinderen bestaan en open te staan voor de eigenheid van ieder individu. We streven een gedegen verstandelijke ontwikkeling na op het gebied van taal en rekenen, maar ook brede creatieve, lichamelijke, sociale en emotionele vorming vinden we belangrijk.  
 
Daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle wereldburgers. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en dat ze zelfstandig kunnen werken en leren. Tevens hechten we veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid. We willen dat kinderen bewust zijn van wat er in de wereld aan de hand is en welke rol zij daarin kunnen spelen.  
 
Onze slogan is: "Waar samen leren en plezier maken hand in hand gaan". We hechten veel waarde aan een prettig leef- en werkklimaat. Een sfeer waarin alle betrokkenen, maar vooral de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het motto in elke klas is “Wij hebben het fijn samen”. Vanuit deze gedachte wordt met de kinderen gesproken over de juiste manier van omgaan met elkaar.

Onze kernwaarden:
Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen   
Dit zien we als onze maatschappelijke basisopdracht. We geven elke leerling alle kansen om zich te ontwikkelen met behulp van zijn/haar talenten en mogelijkheden. We gaan hierbij uit van het geven van een goede cognitieve basis, het hebben van hoge verwachtingen en aandacht voor de brede ontwikkeling. We willen het beste halen uit elk kind. 
Wereldburgerschap   
Leerlingen, ouders, collega's, allemaal zijn we wereldburgers. Iedereen is welkom. We hebben oog voor de kracht van diversiteit en hebben aandacht voor het verbreden van het perspectief, respect en nieuwsgierigheid. 
Duurzaamheid   
Duurzaamheid is een vanzelfsprekend, terugkerend item in ons denken. We leren kinderen dat het belangrijk is om hierover na te denken en je verantwoordelijkheid hierin te nemen. We onderscheiden het zorgen voor elkaar en het zorg hebben voor de omgeving en de wereld om ons heen.  
Uitdagend en innovatief onderwijs 
Hierbij gaan we uit van het belang van het vergroten van het eigenaarschap van onze leerlingen en zorgen we voor een schoolorganisatie en -structuur die is afgestemd op uitdagend onderwijs voor alle kinderen.  
Cookie instellingen